2013-05-22

Livscykelanalys och externkostnadsanalys på olika elkraftslag

Av de svenska koldioxidutsläppen kom ungefär 4,1 miljoner ton från elproduktion under 2010. Detta motsvarar cirka åtta procent av de totala utsläppen av koldioxid. Under ett normalår släpper den svenska elproduktionen ut cirka 20 gram koldioxidekvivalenter (gCO2e) per kilowattimme (kWh) [1].

Vattenfall har utfört livscykelanalyser (LCA) på de elkraftslag som företaget arbetar med, d.v.s. kärnkraft, vattenkraft, kolkraft, vindkraft, biomassa, gas och torv [2]. LCA innebär att man tittar på produktionens fullständiga värdekedja, från produktion av bränslen och konstruktion av anläggningar, till hantering av avfall. Resultatet redovisas i gram koldioxidekvivalenter (gCO2e) per kilowattimme (kWh). T.ex. så bidrar kärnkraft med 5 gCO2e/kWh, vattenkraft 9 gCO2e/kWh och vindkraft 15 gCO2e/kWh. Tyvärr så inkluderas inte elproduktion av solceller i Vattenfalls analys, eftersom man inte har satsat på det.

LCA ger information om utsläpp under normal drift, vilket innebär att hänsyn inte tagits till haverier eller olyckor. Istället får man då titta på den så kallade externkostnaden. Då sammanställer och prissätter man de samhällsskadliga effekterna av en verksamhet. Analysgruppen för Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) gav ut tre relaterade publikationer runt sekelskiftet, där man presenterade resultat från ett EU-projekt vid namn ExternE [3,4,5]. Resultaten presenteras i Eurocent/kWh, alternativt i dödsfall/TWh. För vattenkraft (kärnkraft) så blev resultatet 0,10 (0,002) dödsfall/TWh för hela världen under tiden 1969 till 1996. Tyvärr slutade KSU ge ut publikationer i ämnet 2001. Istället får man gå direkt till EU-publikationer [6]. Där kan man se att externkostnaden för kärnkraft, vattenkraft respektive solcellskraft blir cirka 0,6, 0,3 respektive 1 Eurocent/kWh (2005 års siffror). I denna Forbes-artikel [7] kan man hitta följande tabell.
Energy Source            Mortality Rate (deaths/trillionkWhr)
Coal – global average        170,000    (50% global electricity)
Coal – China            280,000    (75% China’s electricity)
Coal – U.S.            15,000        (44% U.S. electricity)
Oil                36,000        (36% of energy, 8% of electricity)
Natural Gas            4,000        (20% global electricity)
Biofuel/Biomass        24,000        (21% global energy)
Solar (rooftop)            440        (< 1% global electricity)
Wind                150        (~ 1% global electricity)
Hydro – global average        1,400        (15% global electricity)
Nuclear – global average    90        (17%  global electricity w/Chern&Fukush)

Ur hälsoperspektiv visar kärnkraften alltså sig vara en gynnsam aktör relativt alla andra elkraftslag. Vad som å andra sidan talar emot kärnkraften som en framtidens elkraftkälla är att kostnaden per kWh antagligen kommer att justeras upp p.g.a. ökade försäkringspremier för en olycka [8] och finansiering av hanteringen av kärnavfallet [9]. En brasklapp i sammanhanget är att inte heller vattenkraften är försäkrad fullt ut för ett eventuellt dammbrott vid t.ex. Lule älv.


No comments: