2011-03-11

Edee-konferens i Uppsala sista helgen i september

Den sista helgen i september är det Edee-konferens i Uppsala, där Edee står för ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi. Våran ambition är att initiera en idédebatt om hur vårat samhälle skulle kunna se ut efter kapitalismen, och hur vi kommer dit.

Mer kan man läsa i texten nedan, som vi använde för att äska pengar från Vänsterpartiet centralt och från Uppsala läns distrikt.

Vi vill även behandla frågan om demokratisering av offentliga företag.

Alla som känner att de vill och kan bidra på något sätt är välkomna att höra av sig!

KONFERENS OM EKONOMISK DEMOKRATI OCH EKOLOGISK EKONOMI
Vi ansöker härmed om finansiering för en konferens om ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi. Hösten 2011 önskar vi att arrangera en konferens om ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi i Uppsala. Till konferensen vill vi bjuda in både teoretiker och praktiker i dessa två ämnen, de flesta från Sverige, samt någon från utlandet. Under denna tid väntas en antologi om ekonomisk demokrati, med författare som Bo Rothstein, Torbjörn Tännsjö, Lars Lindkvist m.m. vara färdig. (Anm.: Släppet av boken har nu försenats till nästa vår.)

Syftet med konferensen är i synnerhet att fördjupa och konkretisera våra ekonomiska analyser, hur vi bygger ett demokratiskt, ekologiskt hållbart ekonomiskt system, men också att formulera motioner med politiska förslag som leder samhället i den riktningen. I en tid av ekonomisk kris, samtidigt som nyliberalismen globalt sett är i kris eftersom de saknar tillfredställande förklaringar och lösningar, är det ett guldläge för vänstern att stå för lösningarna. Inte minst eftersom valet nyligen passerat och vi har fyra år på oss att slipa våra argument och vinna nästa val. Under rubriken "Gemensamt ägande och ekonomisk demokrati" i Vänsterpartiets partiprogram står det: "Arbetarägande och konsumentkooperation skall stimuleras genom lagstiftning och skattepolitik." Vi har även skrivit in i vårt partiprogram att vi står på ekologisk grund. Tanken är att dessa texter skall konkretiseras.

I Sverige finns många människor som vantrivs på sina jobb, och den nuvarande regeringen kommer sannolikt inte att vända den trenden. Vårat alternativ, dvs ekonomisk demokrati, förhoppningsvis med det långsiktiga målet att omvandla den privata sektorn till en arbetarkooperativ sektor, kan därför bli en mycket angelägen fråga som går hem hos många om det bara blir mer genomtänkt. Det mesta tyder på att arbetare i arbetarkooperativ både jobbar effektivare, är lyckligare och mår bättre än arbetare i privata företag, och därför bör man fråga sig vad vi ska ha kapitalister till egentligen. En poäng som också kan göras är att full sysselsättning blir ett möjligt mål när den privata sektorn är ersatt eftersom man inte längre behöver hota folk med sparken för att de ska göra ett bra jobb, då arbetarna har ett direkt intresse av att det går bra för kooperativet. Den grundläggande och förödande konflikten mellan arbetsköpare och arbetstagare finns då inte längre.

Frågor som behöver besvaras (i den svenska kontexten) är hur vi skapar förutsättningar för att arbetarkooperativ ska kunna bildas relativt smidigt, hur de ska kunna växa om så behövs, hur de ska undvika att kunna bli uppköpta, samt vilka övriga stödstrukturer som behövs för att den kooperativa sektorn ska kunna växa. Man kan se att överallt där det finns en stor arbetarkooperativ sektor finns även gott om tillgängligt kapital för kooperativen på ett eller annat sätt, så en fråga är vad det finns för möjligheter med att tillgängliggöra kapital här i Sverige.

Samtidigt är det viktigt att fördjupa debatten om hur vi ska utforma en ekonomisk politik som är uthålligt för miljön. Den ekologiska ekonomin är en ekonomisk teori som utgår från att det finns begräsningar i naturen för hur mycket resurser vi kan ta ut från naturen, att hänsyn tas till naturens återhämtningsförmåga. Genom att diskutera ämnet mer och ta tillvara aktuell forskning inom området så kan vi finna fler idéer som Vänsterpartiet kan arbeta för.

Det behövs en idédebatt i partiet om dessa två områden och det kan vara bra att diskutera dem samtidigt, för att få fler idéer för hur den sociala och ekonomiska politiken kan vävas ihop med ett hållbarhetstänkande. Det finns skäl att tro att det skulle vara lättare att driva samhället i en ekologiskt hållbar riktning med en betydande arbetarkooperativ sektor.

Distriktsstyrelsen i Uppsala Län har diskuterat en konferens med detta tema och är positiva. Vi anser att partiet verkligen behöver organisera en konferens om arbetsplatsdemokrati och ekologisk hållbarhet. Vi själva har ingen budget för en så viktig konferens som berör hela partiet. Vi vänder oss därför till partistyrelsen med förhoppning on positivt gensvar. Vi själva är beredda att arbeta med konferensen i Uppsala med många frivilliga och med det som partiet ger oss i uppdrag.

Frågor som konferensen kan ta upp (utöver de ovan nämnda) är exempelvis:
Vilka förslag kan vi inom vänstern formulera som kan leda samhället i socialistisk riktning och som är hållbara?
Hur skaffar vi resurser för att utveckla alternativa företagsformer där arbetare/tjänstemän har makten över det egna arbetet?